Rogić Musa Tea

PL

dr. sc., leksykograf w Instytucie Leksykografii Miroslav Krleža, w którym jest zatrudniona od 2004 roku. Redaktorka w projekcie – Chorwacki Leksykon Biograficzny (redaguje hasła z dziedziny literatury). Jest współpracownikiem naukowym Instytutu w dziedzinie filologii. Stopień doktora uzyskała na podstawie pracy poświęconej zagadnieniu metaforyki w poezji Awangardy Krakowskiej. Zajmuje się polsko-chorwackimi związkami literackimi w XIX i pierwszej połowie XX wieku, współczesną poezją chorwacką i polską oraz badaniem struktury historycznoliterackiej i jej związków z twórczością literacką, przede wszystkim poetycką, wymienionych okresów.

HR

dr. sc., leksikografkinja je u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, gdje je zaposlena od 2004. Urednica je u struci književnost na projektu Hrvatskoga biografskoga leksikona. Znanstvena je suradnica u polju filologije. Doktorirala je tezom o metaforici u pjesništvu Krakovske avangarde. Kao povjesničarka književnosti bavi se hrvatsko-poljskim književnim vezama u XIX. i prvoj polovici XX. stoljeća, pjesništvom novije hrvatske i poljske književnosti te istraživanjem književnopovijesne građe koja dokumentira književnost, napose pjesništvo, navedenih razdoblja.

EN

Tea Rogić Musa, Ph.D., is a lexicographer in the Miroslav Krleža Institute of Lexicography, where she has been working since 2004. She is an editor in the field of literature on the project Croatian Biographical Lexicon. Her doctoral dissertation was on the metaphoric images in the poetry of the Krakowian avant-garde. She is a research associate in the field of philology. As a literary historian, she has written about Croatian-Polish literary connections in the 19th and the first half of the 20th century, poetry of the modern Croatian and Polish literature, as well as researched literary-historical documents that deal with the literature, especially poetry, of the aforementioned periods.

Tea Rogić Musa: Iz povijesti formalne metode: Poljska „integralistička” škola i Zagrebačka književnoznanstvena škola / Z historii metody formalnej: polska szkoła „integralistyczna” i zagrzebska szkoła literaturoznawcza (tłum. Leszek Małczak) pobierz Rozwiń

Tea Rogić Musa: Odjek mesijanizma Adama Mickiewicza u djelu Ivana Mažuranić / Echo Mickiewiczowskiego mesjanizmu w twórczości Ivana Mažuranicia (tłum. Leszek Małczakpobierz Rozwiń

Tea Rogić Musa: Osvrt na bibliografiju hrvatskih prijevoda iz poljske književnosti u 2014. godini / Komentarz do bibliografii przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2014 roku (tłum. Katarzyna Majdzikpobierz Rozwiń