Sojda Sylwia

PL

Sylwia Sojda, dr n. hum., adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny. Obszar zainteresowań naukowych: językoznawstwo konfrontatywne polsko-słowackie, leksykologia, pragmatyka, glottodydaktyka, tłumaczenia ustne i audiowizualne. Autorka monografii pt. Procesy uniwerbizacyjne w języku słowackim i polskim (2011) i ponad 30 artykułów naukowych i recenzji oraz współredaktorka dwóch tomów zbiorowych poświęconych kontaktom międzykulturowym w językach słowiańskich. W ostatnim czasie badania skoncentrowane na kategorii intensywności w języku słowackim.

SK

Sylwia Sojda, odborná asistentka na Inštitúte slovanských filológií Sliezskej univerzity, vysokoškolská učiteľka a výskumná pracovníčka. Oblasť vedeckého záujmu: poľsko-slovenská komparatívna lingvistika, lexikológia, pragmatika, didaktika, ústne a audiovizuálne tlmočenie. Autorka monografie Univerbizačné procesy v slovenčine a poľštine (2011) a výše 30 vedeckých článkov a posudkov. Spoluredaktorka dvoch monografií venovaných medzikultúrnym kontaktom v slovenských jazykoch. Naposledy výskumy orientované na kategóriu intenzifikácie v slovenskom jazyku.

EN

Sylwia Sojda, PhD., Assistant Professor at the Institute of Slavic Studies, University of Silesia, researcher and teacher. The area of scientific interests: comparative Polish-Slovak linguistics, lexicology, pragmatics, glottodidactics, oral and audio-lingual translations. The author of a monograph Univerbized processes in Slovak and Polish (2011), more than 30 scientific articles and reviews and co-editor of two volumes about cultural connections in the Slavic languages. Recent research focused on the category of intensity in the Slovak language.

 

Sylwia Sojda: Adresat dziecięcy w tłumaczeniach Winnie-the-Pooh A.A. Milne’a na język polski i słowacki pobierzRozwiń

Sylwia Sojda: Stereotyp w subkulturze — subkultura w stereotypie. O słowackim tłumaczeniu Wojny polsko‑ruskiej pod flagą biało‑czerwoną Doroty Masłow‍skiej pobierz Rozwiń

STEREOTYPY