Spyrka Lucyna

PL

slawistka, słowacystka, pracownik Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiegow Katowicach. Prowadzi badania nad przekładem artystycznym,  zagadnieniami z zakresu kontaktów międzykulturowych, historii literatury słowackiej, dramatu i teatru. Czołowe miejsce w jej dorobku naukowym zajmuje monografia Radošinské naivné divadlo: między konwencją a kontestacją (2004), jest też redaktorem tomu III Spotkanie Słowacystów Polskich. X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów (2005) oraz autorką wielu artykułów słowacystycznych, publikowanych w polsko-słowackich tomach zbiorowych i w czasopismach, m. in. w serii Studia o Przekładzie pod redakcją Piotra Fasta oraz w czasopiśmie „Przekłady Literatur Słowiańskich“. Nadto zajmuje się tłumaczeniem z języka słowackiego na polski, głównie tekstów naukowych i literackich.

SK

slovakistka, pôsobí v Inštitúte slovanskej filológie Sliezskej univerzity v Katowiciach. Venuje sa výskumu umeleckého prekladu, medzikultúrnych vzťahov, dejín slovenskej literatúry, drámy a divadla. Medzi jej najvýznamnejšie publikácie patrí monografia Radošinské naivné divadlo: między konwencją a kontestacją (2004), edične pripravila zborník III Spotkanie Słowacystów Polskich. X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów (2005), napísala značný počet slovakistických štúdií a článkov, publikovaných v slovensko-poľských zborníkoch a časopisoch, o i. v edícii Studia o Przekładzie pod redakčným vedením Piotra Fasta a v časopise „Przekłady Literatur Słowiańskich“. Prekladá do poľštiny slovenskú literatúru a zaoberá sa aj odborných prekladom.

EN

slavist, slovakist, works at the Institute of Slavic Studies at the University of Silesia in Katowice, conducts research on the artistic translation, and on the intercultural contacts, the history of Slovak literature, drama and theater. A leading position in her scientific achievements is the monograph Radošinské naivné divadlo: między konwencją a kontekstacją (2004), she is also the editor of volume: III Spotkanie Słowacystów Polskich. X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów (2005) and the author of many slovakists articles, published in the Polish-Slovak volumes collective and magazines, among others in the series Studia o Przekładzie (editor Piotr Fast) and the journal “Przekłady Literatur Słowiańskich”. Moreover, he deals with the translation from Slovak to Polish, mainly scientific and literary texts.

Lucyna Spyrka: Polskie przekłady dramatu słowackiego w latach 1990—2005 pobierz Rozwiń

Lucyna Spyrka: Przekład udomowiony — przekład wyobcowany pobierzRozwiń

Lucyna Spyrka: Bliskość kulturowa a przekład w obrębie literatury polskiej i słowackiej pobierzRozwiń