Tokarz Bożena

prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz

stanowisko: emerytowany profesor zwyczajny
zakład: Zakład Teorii Literatury i Translacji
e-mail: tokarzbozena@gmail.com
gabinet: 4.50

Publikacje:

książki:

1. Teoria literatury. Metodologia badań literackich. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1980, 329 s. (współautor:  S. Zabierowski).

2. Mit literacki. Od mitu rzeczywistości do zmiany substancji poetyckiej. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”,  1983, 327 s.

3. Poetyka Nowej Fali. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1990, 231 s.

4. Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. (Ze studiów nad przekładem artystycznym). Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 1998, 163 s.

5. Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym. Katowice,Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004, 230 s.

6. Spotkania.Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010, 274 s.

SONY DSC

7. Med destrukcijo in konstrukcjo. O poezji Srečka Kosovela v kontekstu konstruktivizma. Prev. P. Čučnik. Ljubljana,Literarno-umetniško društvo Literatura, 2013, 255 s.

redakcja naukowych prac zbiorowych, m. in.:

 • Almanach Artystyczno-Literacki „Studio” nr 1, 2, 3, 4, 5 (1981-1984) – współredaktor – dział eseistyczny.
 • Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. III. Z zagadnień struktury artystycznej i świadomości kulturowej. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997, 130 s.

 • Ponowoczesność a tożsamość. Red. B. Tokarz i S. Piskor. Katowice, Wydawnictwo Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 1997, 280 s.

 • Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2002, 472 s.

 • Z zagadnień literatury kultury i języka. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Możejce. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2003, 270 s.
 • „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2009/2010, t. 1., cz.1. pt. Wybory translatorskie 1990-2006. (Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego), 334 s.
 • „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2010, t. 1., cz. 2. pt. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006) (Red. B. Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 202 s.
 • „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2011, t. 2., cz. 1. pt. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. (Red. B. Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego), 319 s.
 • „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2012, t. 1., cz. 3. pt. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006) (Red. B. Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego), 350 s.
 • „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2012, t. 3., cz. 1. pt. Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym (Red. B. Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego), 278 s.
 • „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2013, t. 4., cz. 1. pt. Stereotypy w przekładzie artystycznym (Red. B. Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego), 283 s.
 • „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2013, t. 1. cz. 4. pt. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006) (Red. B. Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego), 384 s.
 • „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2014, t. 4., cz. 2. pt. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007-2012) (Red. B. Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego), 541 s.
 • „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2014, t. 5., cz. 1. Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką. (Red. B. Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego), 2014, s.
 • „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2014, t. 5., cz. 2. pt. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich – 2013. (Red. B. Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego), 244 s.
 • „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6, cz. 1: Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, ISSN 1899-9417, 304 s.

artykuły i rozprawy:

 1.  Folklor Gór i Pogórza w poezji J. Harasymowicza. „Profile” 1971, nr 1.
 2. Arkadyjskości i antyarkadyjskości w poezji Brylla i Herberta. „Poezja” 1975, nr 1, s. 79-90
 3. Z dziejów Arkadii w literaturze i sztuce europejskiej. W: Prace historyczno-literackie. Red. T. Kłak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1976, s. 239-316.
 4. Kilka uwag o nowej poezji śląskiej. „Nowy Wyraz” 1978, nr 10, s. 44-53.
 5. Na poti k raziskovalno funkcionalni formuli toposa.„Slavistična revija”. Ljubljana 1978, nr 2,  s. 161-176.
 6. Mit i jego związki z poezją. „Litteraria”. Wrocław 1981, s. 57-87.
 7. Sodobne replike romantičnoga mita. V: Obdobje romantizma v slovenskem jeziku književnosti in kulturi. Ur. B. Paternu. Obdobja 2. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 1981, s. 355-367.
 8. Fait-divers, sylwiczność i sztuka poetycka. „Studio” 1. Katowice 1981, s. 27-48.
 9. Mit rzeczywistości w poezji Tuwima. W: Studia o poezji Juliana Tuwima. Red. I. Opacki. Katowice 1981, s. 35-77.
 10. Kontekst w sporze o poezję. „Integracje”. Warszawa 1981.
 11. Med realizmom i kreacionizmom. V: Obdobje realizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ur. B. Paternu, F. Jakopin, J. Koruza. Obdobja 3. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 1982, s. 319-333.
 12. Polemiczność krytyki. „Studio” 5. Katowice 1984, s. 14-26.
 13. Sodobna oblika simbolizma. V: Obdobje simbolizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. 2 del. Ur. F. Zadravec, F. Jakopin, F. Bernik. Obdobja 4 Ljubljana, Filozofska fakulteta, 1983, t. 2, s. 197-210.
 14. Granice autonomii poezji. „Studio” 5. Katowice 1984, s. 3-19.
 15. Ekspresjonizem: smer ali stil. V: Obdobje ekspresjonizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ur. F. Zadravec, H. Glušič, F. Jakopin. Obdobja 5.Ljubljana, Filozofska fakulteta, 1984, 427-438.
 16. Poezja jako nazywanie. W: Wśród poetów współczesnych. Red. W. Wójcik. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1986, s. 7-28.
 17. Doktrina in talent. V: Obdobje socialnego realizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ur. F. Zadravec, J. Koruza, A. Skaza, J. Toporišič. Obdobja 7. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 1987, s. 129-133.
 18. Poezija in pojave sodobne ikonosfere. V: Sodobni slovenski jezik, književnost in kultura. Ur. B. Paternu, F. Jakopin, P. Weiss. Obdobja 8. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 1988, s. 133-177.
 19. Šleskata literaturna sredina. „Sovremenost”. Skopje 1989, z. 3-4, s. 69-74.
 20. Sprawdziany logiczne Adama Zagajewskiego. W: Studia z języków i literatur słowiańskich. Red. B. Czapik i E. Tokarz, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991, s. 105-115.
 21. Czesław Miłosz w przekładzie T. Pretnara. W: Przekład artystyczny. T. 2. Zagadnienia serii translatorskich. Red. P. Fast. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991, s.106-117.
 22. Sprzeczności ontologicznej poezji w kontekście innych sztuk. W: Język a kultura. T. 8. Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej. Red. I. Nowakowska-Kempna. Wrocław, Wiedza o Kulturze, 1992, s.287-293.
 23. Reinterpretacja Nowej Fali. „Studio” 1991 nr 1(9).
 24. Mit, tożsamość i kłopoty metodologiczne. W: Rozpad mitu i języka? Red. B. Czapik. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992, s.60-71.
 25. Kilka uwag na temat zjawiska metafory. W: Kryzys tożsamości. Red. B. Czapik i E. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992, s.51-59.
 26. Obraz poezji Różewicza w Słowenii. W: Przekład artystyczny. T. 4. Różewicz tłumaczony na języki obce. Red. P. Fast. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993, s. 51-61.
 27. Indywidualność artystyczna a przełom grupowy, czyli o istocie przemian w poezji Różewicza i Nowej Fali. W: Cezury i przełomy. Studia o literaturze polskiej XX wieku. Red. K. Krasuski. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993, s.108-123.
 28. Wielojęzyczność poezji Czesława Miłosza (na przykładzie tłumaczeń: słoweńskiego i francuskiego). W: Przekład artystyczny. T. 5. Strategie translatorskie. Red. P. Fast. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993, s.51-62.
 29. Slovenska literarna veda v razmerju do sodobnih metodoloških usmeritev (na primeru Borisa Paternuja). Ramovšev zbornik. Obdobja 12. „Slavistična revija” 1994, nr 2-3, s. 385-391.
 30. Wiersze miłosne France Prešerna w polskim przekładzie. W: Topika erotyczna w przekładzie. Red. P. Fast. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 1994, s.129-140.
 31. Tłumacz w centrum idei awangardowości. W: Klasyczność i awangardowość w przekładzie. Red. P. Fast. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 1995, s. 43-49.
 32. Tendencje postmodernistyczne we współczesnej poezji polskiej przed 1980 rokiem. W: Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Janaszek-Ivaničkova. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1995, s. 107-114
 33. Tłumacz a norma językowa, forma genologiczna i wyznaczniki obyczajowości. W: Obyczajowość a przekład. Red. P. Fast. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk:, 1996, s. 7-16.
 34. Aluzja literacka Konrada Górskiego a intertekstualność. W: Konrada Górskiego świat literatury, teatru i języka. Red. W. Sawrycki i J. Speina. Toruń, Wydawnictwo UMK, 1996, s. 103-110.
 35. Wewnętrzny pejzaż kultury polskiej w eseistyce Czesława Miłosza i Konstantego Jeleńskiego. W: Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej. Red. M. Bobrownicka. Kraków, Universitas, 1996, s. 267-274.
 36. Polityka w przekładzie, czyli o pragmatyzmie. W: Polityka a przekład. Red. P. Fast. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 1997, s.19-29.
 37. Gatunek literacki jako forma dialogu z tradycją: wieniec sonetów i ballada (F. Balantič i K.K. Baczyński).W: Sonet in sonetni venec. Ur. B. Paternu. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 1997, s.135-143.
 38. „Ocalone” czy „zagubione” w przekładzie. W: Komizm a przekład. Red. P. Fast. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 1997, s. 19-29.
 39. Przedstawianie, powtarzanie, mówienie. W: Ponowoczesność a tożsamość. Red. B. Tokarz i S. Piskor. Wydawnictwo Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Katowice 1997, s.74-84.
 40. Poezja i złudzenie. Refleksja nad utopią. W: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. III. Z zagadnień struktury artystycznej i świadomości kulturowej. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997, s. 19-29.
 41. After the Fall: A Trial Characterization of New Polish Petry.  „Canadian Slavonic Papers” 1997. nr 1-2, s. 153-166.
 42. Intersubjectivity and intertextuality in literary translation. Forum. vol. 1. Studies in Comparative Literature and Translation. Ed. P. Fast. Katowice – Edmonton, Wydawnictwo „Śląsk”, 1998, s. 73-84.
 43. Konsy Srečko Kosovela. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1998 (T. XXXXI),  z. 1-2, s. 139-152.
 44. Kognitywne możliwości przekładu artystycznego. W: Przekład artystyczny a współczesne tendencje translatologiczne. Red P. Fast. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 1998, s.73-81.
 45. Pesmi Gitice Jakopin (1928-1996). „Jezik in slovstvo” 1997/98, št. 1-2, s.33-36.
 46. Funkcja konsów Srečko Kosovela. W: W kręgu kultury Słowian. Księga pamiątkowa poświęcona 45-leciu pracy naukowo-dydaktycznej Pani Profesor dr hab. Henryki Czajki. Red. E. Tokarz, Wyd. UŚ, Katowice 1999, s.168 – 172.
 47. Konstruktywizm poetycki Srečka Kosovela. W: Z problemów literatury i kultury XX wieku. Prace ofiarowane Tadeuszowi Kłakowi. Red, s.Zabierowski. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 1999, s.59 – 74.
 48. Wspólnota i anonimowość. „Wiadomości Uniwersyteckie” Lublin 1999. nr 2, s.22-28.
 49. Księga jako początek. W: Na początku był przekład. Red. M. Filipowicz-Rudek,J. Konieczna-Twardzikowa, U. Kropiwiec. Kraków, Księgarnia Akademicka, 1999, s. 325-334.
 50. Krytyka przekładu w świetle systemu oczekiwań odbiorczych. W: Krytyka przekładu i jej miejsce w systemie wiedzy o literaturze. Red. P. Fast. Katowice, Wydawnictwo  “Śląsk”, 1999, s. 51-63.
 51. Gazele France Prešerena a Sonety odeskie A. Mickiewicza. V: Prešernovi dnevi v Kranju. Ur. B. Paternu. Kranj, Mestna Občina Kranj, 2000, s. 261-270.
 52. Los tragiczny („Pokolenie” K. K. Baczyńskiego). W: Poezja polska. Interpretacje. Red. K. Heska-Kwaśniewicz i B. Zeler. Katowice, Wydawnictwo „Książnica”, 2000, s. 302-306.
 53. Świadomość poetycka w czasie zagłady („Do potomnego” T. Gajcego). W: Poezja polska. Interpretacje. Red. K. Heska-Kwaśniewicz i B. Zeler. Katowice, Wydawnictwo „Książnica”, 2000, s. 322-328.
 54. Tożsamości („Jonasz” Z. Herberta). W: Poezja polska. Interpretacje. Red. K. Heska-Kwaśniewicz i B. Zeler. Wydawnictwo „Książnica”, Katowice 2000, s. 390-393.
 55. Bunt estetyczny („Introdukcja” S. Grochowiaka). W: Poezja polska. Interpretacje. Red. K. Heska-Kwaśniewicz i B. Zeler. Katowice, Wydawnictwo „Książnica”, 2000, s.436-439.
 56. Granice samowiedzy („Prześwietlenie” S. Barańczaka). W: Poezja polska. Interpretacje. Red. K. Heska-Kwaśniewicz i B. Zeler. Katowice, Wydawnictwo „Książnica”, 2000, s. 440-444.
 57. Rozczarowanie („Internat dla Trudnych Poetów” E. Lipskiej). W: Poezja polska. Interpretacje. Red. K. Heska-Kwaśniewicz i B. Zeler. Katowice, Wydawnictwo „Książnica”, 2000, s. 445-448.
 58. Przeciw fałszywej sztuce i rzeczywistości („Nadzieja” A. Bursy). W: Poezja polska. Interpretacje. Red. K. Heska-Kwaśniewicz i B. Zeler. Katowice, Wydawnictwo „Książnica”, 2000, s. 449-452.
 59. „Czym jest poezja”, co „ocala”? („Silniejsze od leku” R. Krynickiego). W: Poezja polska. Interpretacje. Red. K. Heska-Kwaśniewicz i B. Zeler. Katowice, Wydawnictwo „Książnica”, 2000, s.453-456.
 60. Tożsamości aksjologicznej w poezji Tadeusza Różewicza. W: Światy Tadeusza Różewicza. Red. W. Wójcik, M. Kisiel. Katowice, Wydawnictwo „Gnome”, 2000, s. 32-44.
 61. Kategorie pograniczne w literaturoznawstwie. W: Studia z historii literatury i kultury Słowian. Red. B. Czapik-Lityńska i Z. Darasz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000, s. 23-32.
 62. Tłumacz między tekstami: perspektywy przekładu artystycznego. W: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej. Red. E. Balcerzan i W. Bolecki. Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN, 2000, s.264-271.
 63. Światło” między językami, czyli o potrzebie komparatystyki. W: Przekład a komparatystyka. Red. P. Fast. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2000, s. 7-18.
 64. Polskie przekłady „Strefy” Apollinaire’a w awangardowym dialogu. W: Przekład w historii literatury. Red. P. Fast. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2002, s. 115-128.
 65. L’idée du biologisme chez deux auteurs polonais du XX-ème siècle. „Excavatio”.vol. XV. Nr 3-4, s.231- 241. Edmonton 2001.
 66. Prešernova ljubezenska lirika v polskih prevodih. V: Prevajanje Prešerna. Prevajanje pravljic. Translation of Prešeren. Translation of fairy Tales. 26. Prevajalski zbornik. Ed. Martina Ožbot. Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2001, s.70-81.
 67. Graficzne i pojęciowe środki organizowania widzenia poetyckiego. W: Dwudziesto-wieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2002, s. 67-83.
 68. Rytmy przestrzenne w poezji Juliana Przybosia. W:  Stulecie Przybosia.Red, s.Balbus, E. Balcerzan. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002, s.263-276.
 69. Imagery in translation of Polish Poetry (into slovenian) In: Translation and meaning. Part 6, Eds. B. Lewandowska-Tomaszczyk, M. Thelen. Wyd. Universitaire Pers Maastricht. Maastricht 2002, s. 283-289 (współautor A. Będkowska–Kopczyk).
 70. Ideja romantične pesnitve. V: Romantična pesnitev. Ob. 200. obletnici rojstva Franceta Prešerna. Obdobja 19. Metode in zvrsti. Ur. M. Juvan. Ljubljana, Filozofska fakulteta,2002, s. 33-42.
 71. Stereotypy w procesie komunikacji. In: España y el mundo eslavo. Relaciones culturales literarias y lingüisticas. Ed. F. Gram. Madrid, Presa Gonzáles, 2002, s.699-706.
 72. Slovenski kulturni trikotnik. V: Perspektive slovenistike ob vkljucevanju v Evropsko zvezo. Ur. M. Jesenšek. Ljubljana, Slavistično društvo Slovenije, 2003, s. 243-249.
 73. Trans-Atlantik” v prevodu Nika Ježa. V: Slovenski roman. Obdobja 21. Ur. M. Hladnik. Ljubljana, Filozofska fakulteta 2003, s.557-566.
 74. Literarna zgodovina in njen predmet.V: Kako pisati literarno zgodovino danes. Ur. D. Dolinar in M. Juvan. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2003, s. 109-122.
 75. Stereotyp „ojczyzny” w tłumaczeniu słoweńskim „Trans-Atlantyku” Witolda Gombrowicza. W: Stereotyp a przekład. Red. U. Kropiwiec, M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa. Kraków, Księgarnia Akademicka, 2003, s. 211-224.
 76. Twórca-stereotyp-profilowanie, czyli literacka rzeczywistość alternatywna. W: Stereotypy w literaturze (i tuż obok). Red. W. Bolecki, G. Gazda. Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN, 2003, s. 161-172.
 77. Poetycki dyskurs o poezji. W: Zbliżenia historycznoliterackie. Pod red. T. Budrewicza, M. Busia, A. Gurbiela. Kraków, Wydawnictwo Naukowe AP, 2003, s. 367-380.
 78. Między osobistym a społecznym aspektem przekładu. W: Socjologiczne aspekty przekładu. Red. P. Fast. Katowice-Warszawa, Wydawnictwo „Śląsk”, 2004, s. 13-31.
 79. Universalizem v Kosovelovi poeziji. W: Slovenski jezik in literatura v evropskih globalizacijskih procesih. Ur. M. Jesenšek. Ljubljana, Slavistično društvo Slovenije, 2004, s. 166-175 .
 80. Translation in the cross-cultural dialog.(streszczenie). W: III Jornadas Andaluzas de Eslavística. Eds. E. F. Quero Gervilla, A. Salmeron Vílches. Granada, Jizo Ediciones, 2004.
 81. Absurd uciekającego bytu. „Przestrzenie Teorii” 2004, nr 3/4, s. 9-19.
 82. Janez Vrečko – Božena Tokarz: „-izmi” Srečka Kosovela. (Rozmowa o książce B. Tokarz  na temat poezji Kosovela, o poecie oraz o polskiej poezji awangardowej) „Primorske srečanja” 2004, št. 8, s. 13-18.
 83. Adresat „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego w przekładzie polskim i słoweńskim. W: Kultura popularna a przekład. Red. P. Fast. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2005, s. 7-19.
 84. Przestrzeń utekstowiona. W: Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. L. Miodyński. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s.13-22.
 85. Na styku kultur. W: Krainy utracone i pozyskane. Problem w literaturach Europy Środkowej. Red. K. Krasuski. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005,s. 97-114.
 86. Ideja integralov v Kosovelovi poeziji / The Idea behind the Integrals in Kosovel’s Poetry. “Primerjalna književnost” 2005 (Posebna številka/ Special Issue: Kosovelova poetika / Kosovel’s Poetics), s. 45-56, 163-173.
 87. Słoweński trójkąt kulturowy. W: Deutschand, Italien und die slavische Kultur der Jahrhundertwende. Phänomene europäischer Identität und Alterität. Red. G. Ressel. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2005, s. 427-436.
 88. Fabuła jako konstrukt tożsamości. W: Przestrzenie tożsamości we współczesnym kinie europejskim. Red. B. Kita. Kraków, Wydawnictwo RABID, 2006, s. 217-230.
 89. Ciało w antropologicznym dyskursie literackim. W: Media, ciało, pamięć. O współczesnych tożsamościach kulturowych. Red. A. Gwóźdź i A. Nieracka-Ćwikiel. Warszawa, Instytut im. Adama Mickiewicza, 2006, s. 65-85.
 90. Absurd uciekającego bytu. W: Teatr – media – kultura. Red. D. Fox i E. Wąchocka. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006, s. 338-350.
 91. Literary History and Its Object. W: Writing Literały History. Selected Perspectives from Central Europe. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2006, s. 103-115.
 92. Empatiji v prevodu. W: Literatura v večkulturnem položaju in ustvarjalno delo  Jolke Milič. Ur. B. Pregelj. Nova Gorica, Univerza, 2006, s. 15-20.
 93. Magičnost resničnosti v slovenskih in poljskih kratkih pripovednih oblikah. Ur. I. Novak-Popov. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 2006, s. 475-484.
 94. Model przekładu a stereotyp płci. W: „Płeć” w przekładzie. Red. P. Fast. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2006, s. 7-31.
 95. Przekład w dialogu międzykulturowym. W: Od dialogu do nieporozumienia. Red. P. Fast i P. Janikowski. Katowice, „Śląsk”, 2006, s. 7-19.
 96. Konceptualizacja literackiego czytania świata. W: Literatura i wiedza. Red. W. Bolecki i E. Dąbrowska. Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN, 2006, s. 234-247.
 97. Slovnične kategorie v prevodu na primeru slovenskih in polskih prevodov. V: 31 Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev. Ur. M. Ožbot. Ljubljana, DSKP, 2007, s. 157-167.
 98. Literacki obraz świata: polisemiczność reprezentacji. „Slavistična revija” 2006, št. 4, s. 833-839.
 99. Ontologiczne pułapki literatury – dyskurs antropologiczny. W: Antropologia kultury –antropologia literatury. Red. E. Kosowska, A. Gomóła i E. Jaworski. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, s. 72-89.
 100. Tabu i autocenzura w przekładzie. W: Tabu w przekładzie. Red. P. Fast i N. Strzelecka. Katowice-Częstochowa, Wydawnictwo „Śląsk”, 2007, s. 7-24.
 101. Mimesis– realizm – magia. W: Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne. Red. Johann Biedermann, Grzegorz Gazda, Irena Hübner. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007, s. 5-17.
 102. Korzenie postmodernizmu środkowoeuropejskiego. W: Nasza środkowoeuropejska „ars combinatoris”. Red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007, 71-83.
 103. Wokół przedmiotu i podmiotu literatury. W: Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowska. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007, s. 217-231.
 104. Vlado Žabot and the Question of Identity. V: V. Žabot: The Succubus. Trans. by R. Grau, N. Jeffs. Ljubljana, SloveneWriters’ Association, 2007, p. 161-168.
 105. V mreži možnih svetov (współautor: E. Tokarz). „Lirikon 21” 2007/2008, št. 14/15/16, s. 386-394.
 106. Metafikcyjny efekt kreacji. W: Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 211-226.
 107. Od dialogu do transgresji. „Przestrzenie Teorii” 9, 2008, s. 53-68.
 108. Bariery kulturowe w przekładzie. W: Odmienność kulturowa w przekładzie. Red. P. Fast i P. Janikowski przy współpracy A. Olszty. Katowice-Częstochowa, Wydawnictwo „Śląsk” i WSL, 2008, s. 7-23.
 109. Transversal Garden. In: Space of a Garden – Space of Culture. Ed. By G. Gazda and M. Gołąb. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2008, 7-23.
 110. Między tożsamością zbiorową a jednostkową, czyli o słoweńskiej transkulturowości. W: Przemilczenia w relacjach międzykulturowych. Red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gybyłowa. Warszawa, Instytut Slawistyki PAN, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Fundacja Slawistyczna, 2008, s. 355-370.
 111. Igre z mimezisom v poljski in slovenski prozi devetdesetih let. „Slavia Centralis” 2009, št. 2, s. 139-153.
 112.  Wstęp do: Wybory translatorskie 1990-2006. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2009, t. 1., cz. 1., s. 7-11.
 113. Słoweńskie wybory z literatury polskiej: przekłady z lat 1990-2006. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2009, t. 1., cz. 1., 2009, s. 211-226.
 114. Świadomość formy literackiej. W: Przeszłość, historia, pamięć. Red. B. Gontarz, M. Krakowiak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 7-23.
 115. Przekład, czyli „fuzja horyzontów”. W: Sztuka przekładu – interpretacja. Red. P. Fast i Świeściak przy współpracy A. Olszty. Częstochowa-Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2009, s. 7-22.
 116. Przekład artystyczny jako przyswajanie obcości: kategorie gramatyczne (rzeczownik i przymiotnik). W: 50 lat polskiej translatoryki. Red. K. Hejwowski, A. Szczęsny i U. Topczewska. Warszawa, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2009, s. 363-376.
 117. Wstęp do V. Žabot: Sukub. Tłum. E. Ziewiec. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009, s. 7-14.
 118. Wstęp do: V. Žabot: Wilcze noce. Tłum. M. Gruda. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010, s. 7-15.
 119. Formy dialogu kulturowego w słoweńskich przekładach poezji Zbigniewa Herberta. W: Język dalekosiężny. Przekłady i międzynarodowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta. Red. M. Heydel, E. Wójcik-Lesse i M. Woźniak. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s.127-140.
 120. V mreži domišljie, asociacij in spominov ali o prozi Vlada Žabota. W: Sodobna slovenska književnost (1980-2010). Obdobja 29. Ur. A. Zupan Sosič. Ljubljana, 2010, s. 335-342.
 121. Między linearnością myśli a zjawiskowością obrazu. W: Kulturowe wizualizacje doświadczenia. Red. W. Bolecki i A. Dziadek. Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN, 2010, s. 464-477.
 122. Słoweńskie przekłady prozy Lema. W: Lem i tłumacze. Pod red. E. Skibińskiej i J. Rzeszotnika. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 257-269.
 123. Dva vzorca poezije: Srečko Kosovel in Julian Przyboś. „Primerjalna književnost” 2011, št. 1, str. 65-77.
 124. W perspektywie poznania i projekcji. O polskim przekładzie zbioru esejów Draga Jančara „Terra incognito”. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2011, t. 2., cz. 1., 2011, s. 269-282.
 125. Wspomnienie o Rozce Štefan. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2011, t. 2., cz. 1., s. 7-12.
 126. Zamiast wstępu. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2011, t. 2., cz. 1., s. 13-21.
 127. Twórczość Zbigniewa Herberta w Słowenii. W: Herbert Środkowoeuropejczyk. Red. K. Krasuski. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 179-213.
 128. Zavest o literarni obliki in metafikcijski učinek ustvarjanja. „Primerjalna književnost” 2011, št. 3, str. 243-261.
 129. Lingwistyczne korzenie poetyki w perspektywie kulturowej teorii literatury. W: Teoria literatury w świetle językoznawstwa. Red. M. Cyzman, A. Skubaczewska-Pniewska. Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK,  2011, s. 115-128.
 130. Polska slawistyka i jej problemy we współczesnym świecie. “Novaja rusistika” Suplement 2012, n° 1, s. 41-46 (współautor: E. Tokarz).
 131. Poeta w świecie rzeczy / Pesnik v svetu stvari. W: S. Kosovel: Kalejdoskop. Izbrane pesmi / Wiersze wybrane. Wybór K. Bucka Kustec, I. Osojnik, B. Tokarz. Przedmowa I. Osjnik, B. Tokarz. Red. T. Jamnik. Vnanje Gorice; Mikołów, Kulturno-umetniško društvo Police Dubove; Instytut Mikołowski, 2012, s. 9-31 (32-52).
 132. Gombrowicz w Słowenii: ramy interpretacyjne czasu i przestrzeni kulturowej. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2012, t. 3., cz. 1., s.234-251.
 133. Hermeneutična funkcija dvojezičnosti. V: Individualna in kolektivna dvojezičnost. Ur. P. Stankovska, M. Wtorkowska, Jozef Pallay. Ljubljana, Filozofska fakulteta. 2012, s. 385-397.
 134. Przekład artystyczny w perspektywie transwersalnej. W: Kultura w stanie przekładu. Red. W. Bolecki i E. Kraskowska. Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN, 2012, s.143-156.
 135. „Ostatnia Wieczerza” Pawła Huellego (i Jany Unuk) jako konfrontacja z tradycją, własną i cudzą kulturą. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2013, t. 4., cz.1, s. 185-207.
 136. Komunikacja międzykulturowa jako przyszłość dla slawistyki. W: Slavistika: metody kooperacje, organizacje, společné projekty. Ed. I. Pospišil. Brno, Česká asociace slavistů , 2013, s. 3-11. (współautor E. Tokarz).
 137. Miklošič i Polacy. W: Miklošičeva monografija. Ljutomer, Univerza v Mariboru, 2013, s. 91-100. (współautor E. Tokarz).
 138. Wycieczki inferencyjne tłumacza z wyobraźnią w tle. „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 23 (43), s.29-48.
 139. Kosovelova poezja. W: Jeziki, literature in kulture v stiku. Ur. M. Jesenšek. Maribor, Univerza Maribor 2014, s. 45-59.
 140. Między teoriami a praktyką translatorską. W: Strategie translatorskie. Red. P. Fast przy współpracy J. Pisarskiej. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2014, s. 7-25.
 141.  Obcy w nas i my w obcym: różnica i podobieństwo czy przypominanie? „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2014, t. 5., cz. 1.,s…
 142. Świadomość formy w powieści Jacka Dukaja „Inne pieśni”. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. 57, z. 2 (114), s. 163-176.
 143. Spremenljive meje literature: fikcija, „fakcija” in tretja razsežnost. Prev. N. Jež. „Jezik in slovstvo” 2014, št. 2-3, str. 145-157.
 144. Prevajalec v procesu literarne komunikacije. Prev. N. Jež. W: „Obdobja” 33: Recepcija slovenske književnosti. Ljubljana,Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, str. 479-485.

recenzje:

  1. Konsekwencje młodopolskiego myślenia o sztuce (recenzja książki pod redakcją M. Podrazy-Kwiatkowskiej: Programy i dyskusje literacki Młodej Polski. Wrocław 1973) „Poglądy”. Katowice 1978, nr 1.
  2. Karnet na życie wobec „Kontekstu” (recenzja książki A. Szuby: Karnet na życie. Katowice 1976, ss. 20)„Poglądy”. Katowice 1978, nr 15.
  3. Dzieje jednego pokolenia. (recenzja książki A. K. Waśkiewicza: Modele i formuła. Wrocław 1978). „Poglądy”. Katowice 1978, nr 7.
  4. Sodobna poljska veda o knjižewnosti v Zagrebški antologiji. (recenzja zagrzebskiej antologii Književna komunikacja. Antologija poljske znanosti o književnosti. „Umetnost riječi”. Zagreb 1974). Slavistična revija”. Ljubljana 1981. z. 2, s. 226-229.
  5. Jedność w wielości. „Tak i Nie Śląsk” (recenzja książki: S. Piskor: O tożsamości polskiej. Kraków 1988). Katowice 1988, nr 12.
  6. Inny obraz Nowej Fali. „Nowe Książki” 1990, nr 8. (recenzja książki S. Stabro: Poeta odrzucony. Kraków 1989).
  7. M. Juvan: Imaginarij Krsta v slovenski literaturi: medbesedilnost recepcije. Ljubljana 1990.  „Pamiętnik Słowiański” T. XLI. Rok 1991. Wrocław 1993, s. 165-167.
  8. Ogród / Ogród 2: jedna z grup poetycko-artystycznych Nowej Fali.„FaArt” 1993, nr 4.
  9. XI Międzynarodowy Kongres Slawistów (Bratysława 30 sierpnia-8 września 1993 r.) „Ruch Literacki” 1993 nr 6.
  10. „Ogrodu” ciąg dalszy, czyli rzeczywistość alternatywna. „FaArt” 1994 nr 2 (16).
  11. Mity narodowe w literaturach słowiańskich. Pod red. M. Bobrownickiej. Kraków 1992. „Ruch Literacki” 1993. nr 3.
  12. Z polskich studiów slawistycznych (literaturoznawstwo, folklorystyka, problematyka historyczna). Prace na XI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Bratysławie 1993 Seria 8. Warszawa 1992, (Energeia) ss.170, nbl. 2, „Ruch Literacki” 1995. nr 1, s.130-132.
  13. Janusz Kryszak: Literatura złej chwili dziejowej. Szkice o drugiej emigracji. Warszawa 1995. „Ruch Literacki”1996. nr 6.
  14. M. Bobrownicka: Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych. Universitas. Kraków 1995 – „Ruch Literacki” R. XXXVII: 1996, z. 2, s. 238-241.
  15. Janusz Kryszak: Rzeczywistość trzecia. Bydgoszcz 1997. „Ruch Literacki”1997, nr 5;
  16. Barbara Sienkiewicz: Między rewelacją a repetycją. Od Przybosia do Herberta. Poznań: Biblioteka Literacka »Poznańskich Studiów Polonistycznych«”. T. 15. „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 1, s.236-239;

Tłumaczenia:

V. Žabot: Sukub. Tłum. E. Ziewiec. Opieka merytoryczna i współpraca redakcyjna B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 140 s.

V. Žabot: Wilcze noce. Tłum. M. Gruda. Opieka merytoryczna i współpraca redakcyjna B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, 173 s.

I. Cankar, J. Povše. Marcin Żmija. Adaptacja sceniczna w 8 scenach z wprowadzeniem. Warszawa 1977, Teatr Adekwatny (tłumaczenie dramatu wspólnie z E. Tokarzem).

J. Povše. Przeżyć swój los. Warszawa 1978. (tłumaczenie dramatu wspólnie z E. Tokarzem dla Teatru Adekwatnego).

Pełnione funkcje:

 1. Almanach Artystyczno-Literacki „Studio” nr 1, 2, 3, 4, 5 (1981-1984) – współredaktor – dział eseistyczny.
 2. Kierownik Zakładu Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ od 1992.
 3. Prodziekan Wydziału Filologicznego UŚ (1993-1996)
 4. Członek Komisji Literaturoznawczej Departamentu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji od 01. 10. 2004 r. do 2010 r.
 5. Członek Zespołu Redakcyjnego słoweńskiego czasopisma filologicznego „Jezik in slovstvo”(od 2001 r.);
 6. Członek Zespołu Redakcyjnego słoweńskiego czasopisma komparatystycznego „Ars et Humanitas” (od 2006 r.);
 7. Członek Zespołu Redakcyjnego słoweńskiego czasopisma slawistycznego „Slavia Centralis” od 2009 r.
 8. Członek Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego cyklicznej konferencji międzynarodowej Obdobja (2003, 2006, 2010) w Ljubljanie (Słowenia);
 9. Redaktor Naczelny czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” od 2009 r.

Granty:

 1. Grant indywidualny: Literackie trangresje dwudziestowiecznej ikonosfery. Nr BP. 1H01 004 19; term. rozp.: 01. 06. 2000 – term. zakończ. 31. 12. 2002 r.
 2. Grant europejski OPTIMALE OPTIMALE, nr 177295-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUS-ENWA – wykonawca zbiorowy (kierownik projektu po stronie Uniwersytetu  Śląskiego polskiej) , 2010-2011 r.

Organizacja konferencji:

 1. Międzynarodowa konferencja Ponowoczesność a tożsamość. Katowice – Ustroń, 20- 22.  11. 1997. Org. Zakład Teorii Literatury I Translacji IFS UŚ;
 2. Międzynarodowa konferencja Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich (Wizualizacja w literaturze). Ustroń 18-20. 05. 2001. Org. Zakład Teorii Literatury i Translacji. IFS UŚ