Историја

Досад су изашли следећи бројеви:

2009 

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 1. Cz. 1. (Issue: 1 (1)/2009)

Избор преводилаца 1990-2006 / Wybory translatorskie 1990-2006

Wybory translatorskie (Избор преводилаца) 1990-2006. T. 1. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 334 s. – Зборник радова даје општии преглед преводилачких избора, показујући посредно неке карактеристике преводиалца и његове културе. Следећи зборници ће наставити да се баве сличном тематиком.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_1_okl

2010 

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 1. Cz. 2. (Issue: 1 (2)/2010)

Библиографија превода словенских књижевности (1990-2006) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (Библиографија превода словенских књижевности) (1990–2006). T. 1. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 204 s. – Зборник је додатак броју под насловом „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. Сасвим различит од споменутог, даје преглед издања и рецепције словенских књижевности у различитим словенским културама.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_2_okl

2011 

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 2. Cz. 1. (Issue: 2 (1)/2011)

Облици међукултуралног дијалога у књижевном преводу / Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym  

Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym (Облици међукултуралног дијалога у књижевном преводу).  T. 2. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 320 s. – Споменути је број посвећен облицима међукултуралног дијалога у преводу (и његовим посредовањем) на основу бугарске, чешке, хрватске, македонске, пољске, српске, словачке и словенске књижевности. У представљеним радовима аутори описују и  интерпретирају различите нивое дијалога (најчешће лексички), покушавају да одреде претпоставке које допуштају, као и оне које онемогућују комуникацију, као и несклоност појединих преводилаца таквој врсти дијалога.

przeklady_literatur_slowianskich_t_2_cz_1_okl

2012 

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 1. Cz. 3. (Issue: 1 (3)/2012)

Библиографија превода словенских књижевности (1990-2006) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)  

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (Библиографија превода словенских књижевности) (1990–2006). T. 1. Cz. 3. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 352 s. – Зборник  је наставак другога дела серијске публикације под насловом „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. Споменути део бележи преводе из бугарске, хрватске и српске књижевности на пољски језик, као и преводе с пољског језика на споменуте језике. Потврђује притом у претходном броју приказану диспропорцију присутности словенских књижевности у Пољској и пољске књижевности у другим словенским земљама.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_3_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 3. Cz. 1. (Issue: 3 (1)/2012)

Културни бариери в художествения превод / Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym

Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym (Културне баријере у књижевном преводу). T. 3. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 280 s. – Наслов трећег броја серијске публикације „Przekłady Literatur Słowiańskich” („Преводи словенских књижевности“) односи се на културолошку праксу и обичаје, који се мање или више налазе у тексту, те отежавају одражавање оригинала у преводу, а тиме и разумевање другости код секундарног примаоца. То често узрокује проблеме при превођењу и отвара нова питања у науци о књижевности, којима се у књизи баве поједини аутори.

przeklady_literatur_slowianskich_t_3_cz_1_okl

2013

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 1. Cz. 4. (Issue: 1 (4)/2013)

Библиография на преводите на славянски литератури (1990-2006) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (Библиографија превода словенских књижевности) (1990–2006). T. 1. Cz. 4. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 388 s. – Публикација је посљедњи део првог бројапод насловом Wybory translatorskie 1990-2006 (Избор преводилаца). Евидентира преводе из чешке, словачке и македонске књижевности. На крају четвртог дела првог броја налази се индекс аутора и преводилаца како би се читаоцу олакшало кориштење библиографије и омогућило доношење закључака о изборима преводилаца.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_4_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 4. Cz. 1. (Issue: 4 (1)/2013)

Стереотипи у књижевном преводу Stereotypy w przekładzie artystycznym  

Stereotypy w przekładzie artystycznym (Стереотипи у књижевном преводу). T. 4. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 284 s. – Чланци у овом броју односе се на различите стереотипе и њихову интерпретацију у преводима. Односи се то једнако на стереотипе који су настали као последица превода, као и на реконструкцију оних насталих у оригиналној култури.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_1_okl

2014

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 4. Cz. 2. (Issue: 4 (2)/2014)

Библиография на преводите на славянски литератури (2007-2012)Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012)  

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (Библиографија превода словенских књижевности) (2007-2012). T. 4. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 544 s. – Број бележи преводе бугарске, хрватске, чешке, македонске, српске и словеначке књижевности на пољски језик и пољске књижевности на споменуте језике у раздобљу од пет година.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_2_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 5. Cz. 1. (Issue: 5 (1)/2014)

Узајамне везе превода и компаратистике / Wzajemne związki między przekładem a komparastyką

Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką (Узајамне везе превода и компаратистике). T. 5. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 416 s. – Аутори радова у зборнику под насловом  Узајамне везе превода и компаратистике показују како се компаратистика све више приближава науци о превођењу, доказујући трансверзалност културе и савремене књижевности лишене предрасуда и негативних предоџби. У истраживањима спроведенима на том подручју откривају се подручја светске књижевности које је све теже дефинисати.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_1_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 5. Cz. 2. (Issue: 5 (2)/2014)

Библиографија превода словенских књижевности (2013) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) (Библиографија превода словенских књижевности). T. 5. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 242 s. – Од овога је свеска библиографија богатија за коментаре, у којима аутори скицирају правила у рецепцији стране (словенске) књижевности код Словена, у контексту поједине културе, потребе за променом или потврђивањем.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_2_okl

2015

„Przekłady literatur Słowiańskich“. T. 6. Cz. 1. (Issue: 6 (1)/2015)

Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu

Artykuły zamieszczone w niniejszym tomie uporządkowane zostały w dwóch częściach zatytułowanych Tłumaczenie jako naśladowanie i Tekst i kultura wyjściowa w świetle kultury docelowej. W części pierwszej znalazły się prace omawiające wpływy i inspiracje jako zjawisko kreatywne i pragmatyczne oraz jako wynik interpretacji tekstu w kontekście kultury przyjmującej. W części drugiej autorzy rozważają możliwości i cele naśladowania, jak również oczekiwania odbiorców przekładu. Naśladowanie w tłumaczeniu rozumieją szeroko: już nie tylko jako inspirację artystyczną, czyli dość swobodnie, lecz także: jako respektowanie tekstu i kultury wyjściowej w świetle kultury docelowej; jako zachowanie denotatywno‑konotatywnej informacji o kulturze wyjściowej lub trzeciej kulturze, w perspektywie odbiorcy kultury docelowej.

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 6. Cz. 2. (Issue: 6 (2)/2015)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014)

„Przekłady Literatur Słowiańskich” T. 6, część 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich – 2014 rok rejestruje tłumaczenia, których ilość i wybór w zakresie autorów i konkretnych tworów charakteryzują potrzeby poznawcze i estetyczne kultur i literatur przyjmujących. Tom ten obejmuje wzajemne związki translatorskie (i nie tylko) między literaturami bułgarską, chorwacką, czeską, macedońską, serbską, słowacką i słoweńską a polską. Autorzy komentarzy próbują spojrzeć krytycznie i analitycznie na twórczość przekładową z perspektywy roli tłumacza we wzajemnych kontaktach literackich, potrzeb kultury przyjmującej przez niego reprezentowanej, instytucji uczestniczących, stopnia trudności tekstu wyjściowego.

2016

„Przekłady literatur Słowiańskich“. T. 7. Cz. 1. (Issue: 7 (1)/2016)

Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie

Temat niniejszego tomu — Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie — wynika z chęci zaprezentowania panoramy teoretycznej i historycznej w zakresie dyscypliny, jak również konkretnych praktyk translatorskich. Spojrzenie z tych dwóch perspektyw na jednostkowe rozwiązania tłumaczy lepiej przedstawia ich rolę jako pośredników (a czasem inicjatorów stylu i myślenia), a także ich decyzje oraz funkcje i pragmatyczność przekładu.

„Przekłady literatur Słowiańskich“. T. 7. Cz. 2. (Issue: 7 (2)/2016)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015)

W „Przekładach Literatur Słowiańskich” t. 7, część 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015) odnotowano tłumaczenia, które ukazały się w roku 2015. W zakresie wyboru oryginałów ujawniły się pewne zmiany preferencji w stosunku do lat ubiegłych, mniej lub bardziej uchwytne w poszczególnych parach literatur.