Архива според јазиците

Архива само во полската верзија во располагање подолу:

— Бугарско-полски преводи и полско-бугарски преводи —

Przekłady bułgarsko-polskie i polsko-bułgarskie

— Хрватско-полски преводи и полско-хрватски преводи —

Przekłady chorwacko-polskie i polsko-chorwackie

— Чешко-полски преводи и полско-чешки преводи —

Przekłady czesko-polskie i polsko-czeskie

— Македонско-полски преводи и полско-македонски преводи —

Przekłady macedońsko-polskie i polsko-macedońskie

— Српско-полски преводи и полско-српски преводи —

Przekłady serbsko-polskie i polsko-serbskie

— Словачко-полски преводи и полско-словачки преводи —

Przekłady słowacko-polskie i polsko-słowackie

— Словенечко-полски преводи и полско-словенечки преводи —

Przekłady słoweńsko-polskie i polsko-słoweńskie