Historie

Doposud byly vydány následující svazky:

Wybory translatorskie 1990-2006. T. 1. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 334 s. – Volby překladu, sv. 1, část 1 – Svazek ukazuje na roli překladatelských možností, a to na jedné více obecnější úrovni: nepřímo poukazuje na některé vlastnosti překladatele a jeho vlastní kultury. Další vydané svazky budou tvořit jeho pokračování.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_1_okl

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). T. 1. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, 204 s. – Bibliografie překladů slovanských literatur (1990–2006) Sv. 1, část 2. – Jde o pokračování svazku vydaného pod názvem Wybory translatorskie 1990-2006. T. 1. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 334 s. – Běží o kolektivní dílo zcela jiné povahy nežli předchozí svazek. Má podat svědectví o skutečných překladech, které byly realizovány v jednotlivých slovanských kulturách. Do svazku byly sebrány a uspořádány bibliografie překladů polské literatury do následujících jazyků: bulharský, chorvatský, český, makedonský, srbský, slovenský, slovinský (a také překlady slovinské literatury do češtiny) a překlady z uvedených slovanských literatur do polštiny.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_2_okl

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). T. 1. Cz. 3. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 352 s. – Bibliografie překladů slovanských literatur (1990–2006) Sv. 1, část 3. – Svazek je pokračováním druhé části kontinuálně vydávané publikace „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990–2006. Tato část upozorňuje na překlady liteatury bulharské, chorvatské a srbské do polštiny a polské literatury do uvedených jazyků. Povrzuje v dřívější části odhalenou disproporci mezi známostí slovanských literatur v Polsku a polské literatury ve slovanských zemích.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_3_okl

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). T. 1. Cz. 4. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 388 s. – Tato publikace je poslední částí prvního svazku publikací vydaných s názvem Wybory translatorskie 1990–2006. – Soustřeďuje překlady z literatury české, slovenské a makedonské v Polsku, a naopak, z literatury polské do češtiny, slovenštiny a makedonštiny. Na konci poslední části prvého svazku (čtvrté) je připojen index jmen autorů a překladatelů ze všech bibliografických částí prvého svazku, aby se tím čtenáři usnadnila práce s bibliografií a vytváření závěrů o volbách překladu.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_4_okl

Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. T. 2. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, 320 s. – Formy mezikultárního dialogu v uměleckém překladu. Sv. 2, část 1. – Přítomný svazek je věnován formám mezikulturního dialogu v překladu (a jeho prostřednictvím), jež jsou pozorovány na materiálu literatury bulharské, české, chorvatské, makedonské, polské, srbské, slovenské a slovinské. V prezentovaných studiích autoři popisují a interpretují různé úrovně zdialogizování (nejčastěji pak lexikální), snaží se zjistit předpoklady jak dovolující, tak znemožňující vést dialog, a také negativní nebo zdrženlivý postoj některých překladatelů k dialogu.

przeklady_literatur_slowianskich_t_2_cz_1_okl

Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. T. 3. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 280 s. – Kulturní bariéry v uměleckém překladu. Sv. 3, část 1. – Názvu třetího svazku kontinuálně vydávané publikace Překlady slovanských literatur je třeba rozumět jako kulturním praktikám a návykům, více nebo méně zaznamenaným v textech, které ztěžují zpětnou expresi originálu; tím samým lze rozumět i odcizení ze strany sekundárního příjemce. Tato situace způsobuje vznik problémů při překladu i v nauce o překladu, jež jsou v knize několika autory vybrány a řešeny.

przeklady_literatur_slowianskich_t_3_cz_1_okl

Stereotypy w przekładzie artystycznym. T. 4. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 284 s. – Stereotypy v uměleckém překladu. Sv. 4, část 1. – V uvedeném svazku soustředěné studie se týkají různých stereotypů a jejich překladu. Jde jak o stereotypy vzniklé v procesu překladu, tak o rekonstrukce stereotypů výchozí kultury. 

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_1_okl

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007-2012). T. 4. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 544 s. – Bibliografie překladů slovanských literatur (2007–2012). Sv. 4, část 2. – Přítomný svazek přináší soupisy překladů literatury bulharské, chorvatské, české, makedonské, srbské, slovenské a slovinské do polštiny a literatury polské do jazyků uvedených literatur v průběhu 5 let.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_2_okl

Wzajemne związki miedzy przekładem a komparastyką. T. 5. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 416 s. – Vzájemné souvislosti mezi překladem a komparatistikou. Sv. 5, část 1. – Autoři studií shromážděných do svazku s názvem Vzájemné souvislosti mezi překladem a komparatistikou ukazují, jak se kompratistika stále častěji stává vědou o překladu, a názorně prezentují transversalitu současné kultury a literatury bez předsudků a nepřátelství. Ve studiích z dané oblasti jsou odhalovány různé oblasti světové literatury, jež je stále pracnější popisovat.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_1_okl

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013). T. 5. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 242 s. – Bibliografie překladů slovanských literatur (2013). Sv. 5, část 2. – Počínajíc tímto svazkem je bibliografie obohacena o komentáře, jejichž autoři popisují rýsující se pravidelnosti v oblasti recepce cizí (slovanské) literatury u Slovanů v kontextu individuální kultury a poptávku po rozmanitosti nebo po sebepotvrzení.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_2_okl