Година, Том, Част

Архив на списание „Przekłady Literatur Słowiańskich“, достъпен само на полски език:

Архив

Досега се издадени следните томове:

2009 

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 1. Cz. 1. (Issue: 1 (1)/2009)

Изборът на преводача 1990-2006 / Wybory translatorskie 1990-2006

Изборът на преводача 1990-2006. Т. 1. Част 1. Ред. Божена Токаж. Катовице, Издателство на Силезийския университет, 2009, 334 с. – Настоящият колективен труд маркира единствено ролята на избора(-ите), извършен(-и) от преводача, като отразява косвено някои негови черти и чертите на културата, към която принадлежи той.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_1_okl

2010 

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 1. Cz. 2. (Issue: 1 (2)/2010)

Библиография на преводите на славянски литератури (1990-2006) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006) 

Библиография на преводите на славянски литератури (1990-2006). Т. 1 Част 2. Ред. Божена Токаж. Катовице, Издателство на Силезийския университет, 2009, 204 с. – Книгата е продължение на тома със заглавие „Преводи на славянските литератури“ Т. 1 Част 1. Изборът на преводача 1990-2006. Този колективен труд, различен по характер от предишния, отразява факти в областта на славянския превод.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_2_okl

2011 

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 2. Cz. 1. (Issue: 2 (1)/2011)

Форми на междукултурен диалог в художествения превод / Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym  

Форми на междукултурен диалог в художествения превод. Т. 2. Част 1. Ред. Божена Токаж. Катовице, Издателство на Силезийския университет, 320 с. – Книгата е посветена на формите на междукултурен диалог в превода (и с негово посредничество), които се наблюдават в българската, македонската, полската, словашката, словенската, сръбската, хърватската и чешката литература. В представените научни материали авторите описват и интерпретират различни равнища на диалогизация (най-често на лексикално равнище), като правят опит да определят предпоставките, подпомагащи или възпрепятстващи провеждането на диалог, както и отрицателното отношение или нежеланието на някои преводачи за такъв диалог.

przeklady_literatur_slowianskich_t_2_cz_1_okl

2012 

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 1. Cz. 3. (Issue: 1 (3)/2012)

Библиография на преводите на славянски литератури (1990-2006) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)  

Библиография на преводите на славянски литератури (1990-2006). Т. 1. Част 3. Ред. Божена Токаж. Катовице, издателство на Силезийския университет, 352 с. – Книгата представлява продължение на част 2 от поредицата „Преводи на славянските литератури“. Т. 1. Част 1: Изборът на преводача (1990-2006). Регистрира преводи от българската, сръбската и хърватската литература на полски език, както и от полската литература на езиците на изброените литератури. Потвърждава се диспропорцията, показана в предишните части на поредицата, между представеността на славянските литератури в Полша и на полската литература в останалите славянски страни.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_3_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 3. Cz. 1. (Issue: 3 (1)/2012)

Културни бариери в художествения превод / Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym  

Културни бариери в художествения превод. Т. 3. част 1. Ред. Божена Токаж. Катовице, Издателство на Силезийския университет, 2012, 280 с. – Заглавието на третия том от поредицата „Преводи на славянски литератури“ трябва да се разбира като повече или по-малко установени в текстовете културни практики и навици, които затрудняват реекспресията на оргинала, а оттам и разбирането на чуждостта от страна на вторичния читател. Проблемите за превода и за преводознанието, които се създават вследствие от това, са предмет на разискване в настоящата книга.

przeklady_literatur_slowianskich_t_3_cz_1_okl

2013

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 1. Cz. 4. (Issue: 1 (4)/2013)

Библиография на преводите на славянски литератури (1990-2006). Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)  

Библиография на преводите на славянски литератури (1990-2006). Т. 1. част 4. Ред. Божена Токаж. Катовице, Издателство на Силезийския университет, 388 с. – Публикацията представлява последна част от първия том Изборът на преводача 1990-2006. Регистрира преводи от чешката, словашката и македонската литература в Полша и обратното – от полската литература на чешки, словашки и македонски език. В края на последната четвърта част от първия том са поместени показалец на авторите и показалец на преводачите към всичките библиографски части на първия том, за да може читателят да бъде улеснен в използването на библиографията и в достигането до изводи относно избора на преводачите.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_4_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 4. Cz. 1. (Issue: 4 (1)/2013)

Стереотипи в художествения превд  Stereotypy w przekładzie artystycznym  

Стереотипи в художествения превд. Т. 4. част 1. Ред. Божена Токаж. Катовице, Издателство на Силезийския университет, 2013, 284 с. – Включените в книгата статии засягат различни стереотипи и техните преводи. Имат се предвид стереотипи, възникнали в разултат на превод, а също и реконструкция на стереотипи от изходната култура.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_1_okl

2014

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 4. Cz. 2. (Issue: 4 (2)/2014)

Библиография на преводите на славянски литератури (2007-2012)Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012)  

Библиография на преводите на славянски литератури (2007-2012). Т. 4. Част 2. Ред. Божена Токаж. Катовице, Издателство на Силезийския университет, 2014, 544 с. – Книгата е посветена на преводите от българската, македонската, полската, словашката, словенската, сръбската, хърватската и чешката литература на полски език и обратното, от полската литература на езиците на изброените литератури за посочения период от пет години.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_2_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 5. Cz. 1. (Issue: 5 (1)/2014)

Взаимовръзки между превода и компаративистиката / Wzajemne związki między przekładem a komparastyką  

Взаимовръзки между превода и компаративистиката. Т. 5. част 1. Ред. Божена Токаж. Катовице, Издателство на Силезийския университет, 2014, 416 с. – Авторите на статиите, поместени в книгата Взаимовръзки между превода и компаративистиката показват как компаративистиката все повече се превръща в преводознание, като прави явна трансверсалността на съвременната култура и литература, без предразсъдъци и враждебност. В изследванията в тази област се разкриват отделни зони на световната литература, които все по-трудно се поддават на описание.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_1_okl

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 5. Cz. 2. (Issue: 5 (2)/2014)

Библиография на преводите на славянски литератури (2013) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

Библиография на преводите на славянски литератури (2013). Т. 5. Част 2. Ред. Божена Токаж. Катовице, Издателство на Силезийския университет, 242 с. – От този том нататък библиографията се обогатява с коментари, в които авторите описват очертаващите се закономерности в рецепцията на чуждата (славянска) литература от страна на славяните в контекста на отделната култура, и в необходимостта от различност или себедоказване.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_2_okl

2015

„Przekłady literatur Słowiańskich“. T. 6. Cz. 1. (Issue: 6 (1)/2015)

Свободата на преводача и императивът на текста  / Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu

Статиите, представени в този том са подредени в двете части, озаглавени съответно: Преводът като подражание; Изходният текст и изходната култура в перспективата на приемащата култура. В първата част са изложени трудовете, които отразяват и коментират различните влияния и инспирации като креативно и прагматично явление, както и в качеството им на резултат от интерпретацията на текста в контекстуалното пространство на приемащата култура. Във втората част авторите разглеждат възможностите и целите на подражанието, а също така очакванията на адресата на преведения текст. Тяхното разбиране за подражанието в превода е доста широко: вече не само като артистично вдъхновение, т.е. справнително свободно, но и като респект към текста и изходната култура, с оглед обаче на приемащата култура; като запазване на денотативно-когнитивната информация за изходната или третата култура в полето на адресата на приемащата култура.

„Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 6. Cz. 2. (Issue: 6 (2)/2015)

Библиография на преводите от славянски литератури – 2014 година  / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014)

„Преводи на славянските литератури“, т. 6, ч. 2: Библиография на преводите от славянски литератури – 2014 година включва преводите, чието количество и подбор по отношение на авторите и конкретните произведения, характеризират познавателните и естетическите нужди на приемащите култури и литератури. Томът обхваща вазаимните преводачески (и не само) отношения между българската, хърватската, чешката, македонската, сръбската, совашката, словенската и полската литература. Авторите на коментарите се опитват да погледнат на преводаческото творчество в критична и аналитична перспектива, от гледна точка на ролята на преводача във взаимните литературни контакти, на нуждите на приемащата култура, чийто представител е той, на участващите в процеса институции, на степента на сложност на изходния текст.

2016

„Przekłady literatur Słowiańskich“. T. 7. Cz. 1. (Issue: 7 (1)/2016)

Преводачите и славянската транслатология  / Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie

Темата на настоящия том – Преводачите и славянската транслатология – е породена от желанието да бъде представена теоретичната и историческата панорама в рамките на дисциплината, както и  определени преводачески стратегии. Погледът от тези две перспективи върху индивидуалните решения на преводачите репрезентира по-добре тяхната роля като посредници (понякога инициатори на стила и мисленето), а също така техните избори и функции, както и прагматичния характер на превода.

„Przekłady literatur Słowiańskich“. T. 7. Cz. 2. (Issue: 7 (2)/2016)

Библиография на преводите от славянски литератури (2015) / Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015)

В „Преводи на славянските литератури“ т. 7, ч. 2: Библиография на преводите от славянски литератури (2015) фигурират преводи, които са излезли на пазара през 2015 гордина. Що се отнася до избора на оригиналните текстове, в сравнение с предишни години, те свидетелстват за промени в предпочитанията, повече или по-малко уловими в отделните двойки литератури.