História

Doteraz boli uverejnené nasledujúce zväzky:

Wybory translatorskie 1990-2006 (Prekladateľské výbery 1990-2006). Zv. 1. č. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 334 s. – Predložený zväzok príspevkov prezentuje úlohu prekladateľských výberov a to na jednej, veľmi všeobecnej úrovni, nepriamo zobrazujúc niektoré vlastnosti prekladateľa a jeho domácej kultúry. Ďalšie zväzky sú pokračovaním skúmanej problematiky.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_okladkargb

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006) (Bibliografia prekladov slovanských literatúr (1990-2006). Zv. 1. č. 2.  Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 204 s. – Predložený zväzok je pokračovaním zväzku „Przekłady Literatur Słowiańskich” („Preklady slovanských literatúr‟). Zv. 1. č. 1: Wybory translatorskie 1990-2006 (Prekladateľské výbery 1990-2006). Ide o kolektívne dielo o úplne inom charaktere než predchádzajúci zväzok. Upozorňuje na preklady, ktoré vznikali v rôznych slovanských kultúrach.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_2_okl

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006) (Bibliografia prekladov slovanských literatúr (1990-2006). Zv. 1. č. 3. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 352 s. – Zväzok je ďalším pokračovaním 2. časti publikácie „Przekłady Literatur Słowiańskich” („Preklady slovanských literatúr‟). Zv. 1. č. 1: Wybory translatorskie 1990-2006 (Prekladateľské výbery 1990-2006). Predložená časť zahŕňa preklady literatúry bulharskej, chorvátskej a srbskej do poľského jazyk, a taktiež poľskej literatúry do uvedených slovanských jazykov. Zväzok potvrdzuje zverejnenú neprimeranosť v predchádzajúcej časti medzi prítomnosťou slovanských literatúr v Poľsku a prítomnosťou poľskej literatúry v iných slovanských krajinách.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_3_okl

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). (Bibliografia prekladov slovanských literatúr (1990-2006). Zv. 1. č. 4. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 388 s. – Zväzok je poslednou časťou Zv. 1. pod názvom Wybory translatorskie 1990-2006 (Prekladateľské výbery 1990-2006) a zahŕňa preklady českej, slovenskej i macedónskej literatúry v Poľsku, a naopak preklady poľskej literatúry do českého, slovenského i macedónskeho jazyka. Na konci poslednej 4. časti 1. zväzku sa nachádza index autorov a index prekladateľov zahŕňajúci všetky časti 1. bibliografického zväzku. Index by mal uľahčiť čitateľovi použite bibliografie a napomôcť vo vedeckom skúmaní prekladateľských výberov.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_4_okl

Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym (Formy medzikultúrneho dialógu v umeleckom preklade). Zv. 2. č. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 320 s. – Predložený zväzok je venovaný formám medzikultúrneho dialógu v preklade (a jeho sprostredkovacej úlohy), pozorovaným na materiále bulharskej, českej, chorvátskej, macedónskej, poľskej, srbskej, slovenskej a slovinskej literatúry. V prezentovaných článkoch v danom zväzku  autori popisujú a interpretujú ich rôznu úroveň (najčastejšie lexikálnu) vedenia dialógu, snažia sa definovať podmienky, ktoré umožňujú, ako aj zabraňujú vznik dialógu, a taktiež sa pokúšajú ukázať negatívny alebo odmietavý vzťah niektorých prekladateľov k takémuto dialogu.

przeklady_literatur_slowianskich_t_2_cz_1_okl

Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym (Kultúrne bariéry v umeleckom preklade). Zv. 3. č. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 280 s. – Názov tretieho zväzku periodika „Przekłady Literatur Słowiańskich” („Preklady slovanských literatúr‟) nadväzuje na kultúrnu prax a návyky, viac alebo menej ustálené v textoch, ktoré prekážajú v znázornení originálu, a tak v pochopení inakosti sekundárnym odberateľom. Táto situácia vyvoláva prekladateľské problémy, na ktoré upozorňujú autori jednotlivých článkov zväzku.

przeklady_literatur_slowianskich_t_3_cz_1_okl

Stereotypy w przekładzie artystycznym (Stereotypy v umeleckom preklade). Zv. 4. č. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 284 s. – Predložené články v prezentovanom zväzku súvisia s rôznymi stereotypmi a ich prekladmi. Sú to stereotypy vznikajúce ako výsledok prekladu, a taktiež ako rekonštrukcia stereotypov pôvodnej kultúry.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_1_okl

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007-2012) (Bibliografia prekladov slovanských literatúr (2007-2012). Zv. 4. č. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 544 s. – Predložený zväzok prezentuje preklady z bulharskej, chorvátskej, českej, macedónskej, srbskej, slovenskej a slovinskej literatúry do poľského jazyka a z poľskej literatúry do jazykov týchto literatúr za obdobie piatich rokov (od roku 2007 do 2012).

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_2_okl

Wzajemne związki miedzy przekładem a komparastyką (Vzájomné vzťahy medzi prekladom a komparatistikou). Zv. 5. č. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 416 s. – Autori článkov prezentovaných v zväzku Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką (Vzájomné vzťahy medzi prekladom a komparatistikou) poukazujú na to, ako sa komparatistika viac a viac stáva vedou o preklade, zvýrazňujúc transverzálnosť súčasnej kultúry a literatúry bez predsudkov a antagonizmov. Vo výskumoch vedených v tomto rozsahu sa odhaľujú osobitné priestory svetovej literatúry, ktoré sa oveľa ťažšie znázorňujú.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_1_okl

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) (Bibliografia prekladov slovanských literatúr (2013). Zv. 5. č. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 242 s. – Od tohto zväzku sa bibliografia rozširuje a obohacuje o vedecké komentáre, v ktorých autori popisujú  vznikajúce pravidelnosti v prijímaní cudzej (slovanskej) literatúry Slovanmi v kontexte jednotlivej kultúry, požiadavky odlišností alebo sebapotvrdenia.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_2_okl